• شعبه مرکز
   مکان : تهران/ تهران
   تلفن : 021-89620000 - -
   نمابر : 88556571
   آدرس : تهران- خیابان بهشتی نرسیده به تقاطع ولیعصر پلاک 309
   پرداخت خسارت تمامی رشته ها به جز خودرو(مراجعه به سایر شعب تهران )