• جبران خدمات هیئت مدیره

   این شرکت در اجرای ماده 12 آئین ­نامه شماره 93، نحوه جبران خدمات و اعطای پاداش و سایر مزایای هیئت مدیره را به شرح زیر جهت آگاهی ذینفعان محترم افشاء می­ کند:

   1. اعضای موظف هیئت مدیره: احکام حقوقی ایشان توسط شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه­ گذاری سینا درابتدای هر سال صادر و به شرکت جهت اجرا ابلاغ می­ گردد. همچنین، بر اساس ارزیابی­ های سه ماهه از عملکرد شرکت، مبلغ کارانه و اضافه کار توسط شرکت مذکور بعنوان هلدینگ در مقاطع زمانی سه ماهه به صورت مکتوب به شرکت ابلاغ و مطابق همان اقدام می­ شود.
   2. اعضای غیرموظف هیئت مدیره: در رابطه با جبران خدمات ایشان مطابق تصمیمات مجمع عمومی، عادی و سالیانه اقدام می­ شود.
   3. در صورت وجود سود قابل تقسیم، مطابق رویه­ های مقرر در قانون تجارت، بخشی از آنان بر اساس تصمیم مجمع به عنوان پاداش بین اعضای موظف و غیر موظف هیئت مدیره پرداخت می­ شود.