• قانون / قوانین مربوط به بیمه در برنامه پنجم توسعه اقتصادی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران
   قانون / قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری
   قسمت اول -تشکیل و موضوع ماده 1- به منظور تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها همچنین به منظور اعمال نظارت دولت بر این فعالیت موسسه ای به نام بیمه مرکز ی ایران طبق مقررات این قانون به صورت شرکت سهامی تاسیس می گردد. ماده 2- سرمایه بیمه مرکزی ...
   قانون / برخی قوانین مانند قوانین مربوط به بیمه دربرنامه پنجم جمهوری اسلامی ایران(94-1390)
   برخی قوانین مانند قوانین مربوط به بیمه دربرنامه پنجم جمهوری اسلامی ایران(94-1390)
   بخشنامه / بخشنامه ضوابط تدوین و عرضه محصولات بیمه‌ای جدید
   1- پوشش‌ بیمه‌ای که موضوعات بیمه‌ای یا خطرات جدیدی را تحت پوشش قرار دهد و قبلاً توسط هیچ شرکت بیمه‌ای طراحی و عرضه نشده باشد از نظر این بخشنامه محصول بیمه‌ای جدید محسوب می‌شود. 1-1- محصولات بیمه‌ای که نرخ و شرایط آنها در ضوابط مصوب شورای عالی بیمه و یا توسط بیمه ...
   / مقررات‌ تأسیس‌ و فعالیت‌ مؤسسات‌ بیمه در مناطق‌ آزاد تجاری‌ - صنعتی‌ جمهوری‌ اسلامی
   فصل‌ اول‌ - تعاریف ماده‌ 1. در این‌ آیین‌ نامه‌ واژه‌های‌ زیر به‌ جای‌ عبارت‌های‌ مشروح‌‌مربوط به کار می‌رود: الف‌) مناطق‌ آزاد: مناطق‌ آزاد تجاری‌ - صنعتی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ایران‌. ب‌) سایر نقاط کشور: کشور جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ به‌ استثنای‌ مناطق‌آزاد. پ‌) منطقه‌: هریک‌ از مناطق‌ آزاد. ت‌) ...
   / حداقل سرمایه مؤسسات بیمه غیردولتی
   تصویب نامه هیأت وزیـــران وزارت اموراقتصادی و دارائی ـ بیمه مرکزی ایران هیأت وزیران درجلسه مورخ 12/9/1385 بنا به پیشنهاد شماره 4511 مورخ 25/2/1385 بیمه مرکزی ایران و تاییدیه شماره 7085/1916/62 مورخ 7/4/1385 وزارت اموراقتصادی و دارائی وبه استناد بند (3) ماده واحده قانون تاسیس موسسات بیمه غیردولتی ـ ...
   / آیین نامه تاسیس، فعالیت و انحلال دفاتر ارتباطی مؤسسات بیمه و مؤسسات کارگزاری بیمه خارجی در جمهوری اسلامی ایران
   شورای عالی بیمه در اجرای وظایف مقرر در ‹‹قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری›› در جلسه مورخ 14/12/1380 ‹‹آیین نامه تاسیس، فعالیت و انحلال دفاتر ارتباطی مؤسسات بیمه و مؤسسات کارگزاری بیمه خارجی در جمهوری اسلامی ایران›› را در شش ماده به شرح زیر تصویب نمود: ماده 1- مؤسسات بیمه و مؤسسات کارگزاری ...
   قانون / قانون تاسیس موسسات بیمه غیر دولتی
   ماده واحده ـ به منظورتعمیم و گسترش صنعت بیمه درکشور، افزایش رقابت و کارائی در بازار بیمه، افزایش رفاه عمومی و گسترش امنیت اجتماعی و اقتصادی، افزایش نقش بیمه دررشد و توسعه اقتصادی کشور و جلوگیری از ضرر وزیان جامعه با توجه به ذیل اصل چهل وچهارم (44) قانون اساسی و درچارچوب ضوابط، قلمرو وشرایط تعیین ...
   قانون / قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث
   ماده 1ـ کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی اعم از این که اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مکلفند وسائل نقلیه مذکور را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حـوادث وسـایل نقـلیه مزبور و یا یـدک و تریلر مـتصل به آنها و یا مـحمولات آنها به اشخاص ثالث وارد می‌شود حداقل به مقدار مندرج در ماده (4) این ...
   قانون / قانون بیمه
   معاملات بیمه ماده 1- بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد. متعهد را بیمه گر طرف تعهد را بیمه گذار وجهی را که بیمه گذار به بیمه گر می پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه ...