• بیانیه ماموریت

      شرکت بیمه سینا با همکاری سرمایه انسانی متخصص، وفادار، توانمند

      و شبکه فروش کارآمد و با بکارگیری تحقیق و توسعه در طراحی و ارائه محصولات جدید منطبق با نیاز بازار، به دنبال رشد، توسعه توانگری مالی، ایجاد اطمینان و امنیت برای بیمه گزاران و افزایش ارزش  افزوده اقتصادی سهامداران می باشد.