• بیمه حوادث انفرادی

   بیمه نامه حوادث:

   بیمه حوادث در برابر انواع حوادث در 24 ساعت شبانه روز و در هر مکان (داخل و خارج از کشور) فرد بیمه شده را تحت پوشش بیمه ای قرار می‌دهد. این نوع بیمه نامه به دو صورت انفرادی و گروهی ارائه می گردد.

   پوشش های بیمه نامه:

   پوشش های اصلی:

   • پوشش فوت ناشی از حادثه:

   در صورتی که ‌بیمه‌شده به علت وقوع یکی از خطرات مشمول این ‌بیمه‌نامه فوت کند ‌بیمه‌گر‌ متعهد است سرمایه بیمه را طبق شرایط مندرج در این ‌بیمه‌نامه به ‌ذینفع(ان) پرداخت نماید. سقف سرمایه قابل ارائه در این پوشش 50،000،000،000 ریال می‌باشد.

   • پوشش نقص عضو و از کار افتادگی ناشی از حادثه:

   در صورتی که ‌بیمه‌شده به علت وقوع یکی از خطرات مشمول بیمه دچار‌ نقص‌ عضو و یا ازکارافتادگی دائم (کلی یا جزئی) شود ‌بیمه‌گر‌ متعهد است غرامت مربوطه را طبق شرایط این ‌بیمه‌نامه که تابع آئین نامه 84 بیمه مرکزی می باشد پرداخت نماید.

   پوشش فرعی:

   • پوشش هزینه پزشکی ناشی از حادثه:

   در این پوشش در صورت بروز حادثه برای بیمه شده، بیمه گر تا سقف مقرر هزینه‌های پزشکی و درمانی ایشان را پرداخت می‌نماید. سقف پوشش هزینه‌های پزشکی معادل 20 درصد سرمایه فوت است.

   شرایط بیمه نامه:

   مدت بیمه نامه:

   حداکثر مدت بیمه نامه حوادث انفرادی "یک سال" می باشد. امکان ارائه بیمه نامه به صورت کوتاه مدت نیز وجود دارد.

   شرایط سنی اخذ بیمه نامه:

   • بیمه گذار: حداقل 18 سال
   • بیمه شده: از یک سال تا 75 سال

   حق بیمه:

   مبنای محاسبه حق بیمه این نوع بیمه نامه طبقه شغلی بیمه شده می باشد. روش پرداخت حق بیمه نیز "یکجا" می باشد.

   استفاده کننده (ذینفع) بیمه نامه:

   ذینفعان بیمه نامه حوادث انفرادی در فرم پیشنهاد توسط بیمه گذار انتخاب می گردد.

   بیمه حوادث گروهی :

   موضوع بیمه نامه عبارت است از پوشش فوت ، نقص عضو و از کارافتادگی و هزینه های پزشکی ناشی از حادثه ، که بیمه گذاران حقوقی می توانند با پرداخت حق بیمه اندک، کارکنان خود را در قبال خطرات ناشی از حادثه تحت پوشش قرار دهند. مبنای تعیین حق بیمه این بیمه نامه میانگین سنی و طبقه شغلی بیمه شدگان می باشد.   دریافت فرم پیشنهاد بیمه نامه حوادث انفرادی   بیمه حوادث انفرادی
   *مشاوران بیمه ای
   بیمه حوادث انفرادی


   ایمیل: