• بیمه عمر مانده بدهکار

   بیمه نامه های عمر مانده بدهکار:

   افرادی که اقدام به دریافت وام از بانک‌ها، مؤسسات مالی یا شرکت محل کار خود می‌کنند می‌توانند نسبت به خرید بیمه عمر مانده بدهکار اقدام نمایند. پوشش اصلی این بیمه نامه "فوت به هر علت" می باشد ، که در آن بیمه گر تعهد می کند در صورتی که فرد وام‌گیرنده در طول مدت بازپرداخت اقساط فوت نماید، مانده بدهی حین الفوت وام گیرنده را به ذینفع پرداخت نماید و نیازی به پرداخت مانده وام توسط وراث متوفی نیست. مبنای تعیین حق بیمه در این بیمه نامه سن بیمه شده ، مدت بازپرداخت وام، مبلغ وام و وضعیت سلامتی بیمه شده در زمان اخذ بیمه نامه می باشد.

   ویژگیهای بیمه عمر مانده بدهکار

   • پوشش بیمه نامه: پوشش اصلی این بیمه نامه فوت به هر علت بوده و فاقد پوشش های اضافی می باشد.
   • شرایط سنی اخذ پوشش: حداقل سن جهت اخذ این بیمه نامه 18 سال و حداکثر 65 سال می باشد.
   • مدت بیمه نامه: معادل مدت بازپرداخت اقساط وام می باشد. حداکثر مدت بیمه نامه به نحوی است که مجموع سن بیمه شده و مدت بیمه نامه بیش از 70 سال نباشد.
   • روش پرداخت حق بیمه: "یکجا" می باشد و امکان تقسیط حق بیمه در بیمه نامه های انفرادی وجود ندارد.
   • مبنای محاسبه حق بیمه: سرمایه بیمه نامه معادل (اصل + بهره وام یا باقی مانده اصل وام + باقی مانده بهره وام)، مدت بازپرداخت وام یا باقی مانده مدت بازپرداخت وام، وضعیت سلامت و سن بیمه شده می باشد.
   • ذینفع بیمه نامه: بانک یا موسسه وام دهنده یا ذینفع انتخاب شده توسط بیمه گذار (از قبیل ضامنین، وراث قانونی بیمه‌شده و...) می باشد.
   • حداکثر سرمایه قابل ارائه: با توجه به سن و وضعیت سلامت بیمه شده، مدت بیمه نامه و فرم پرسشنامه تکمیل شده هر فرد متفاوت است. در حال حاضر حداکثر سرمایه فوت قابل ارائه 50،000،000،000 ریال می باشد.
   • تعهد بیمه گر: تعهدات بیمه گر برابر با مانده بدهی حین الفوت بیمه شده می باشد.
   • اقساط معوق و همچنین جریمه دیرکرد اقساط معوق در تعهد شرکت بیمه نیست.
   • بیمه‌گذار می‌تواند با دریافت نامه از بانک مبنی بر تسویه پیش از موعد وام (فک وام) ، درخواست فسخ بیمه‌نامه را داده و حق بیمه برگشتی محاسبه و در وجه او پرداخت خواهد شد.

   بیمه عمر مانده بدهکار گروهی :

   کلیه بانک ها ، موسسات مالی و یا سازمان ها می توانند افرادی را که از آنها وام و تسهیلات دریافت می نمایند بصورت گروهی و جمعی در قبال خطر فوت به هر علت بیمه نمایند.در این بیمه نامه چنانچه در طول مدت بازپرداخت وام ، وام گیرنده فوت نماید پرداخت مابقی اقساط توسط شرکت بیمه به صورت یکجا انجام می پذیرد و در نتیجه بازماندگان متوفی و ضامنین هیچ مسئولیتی در قبال بانک و یا موسسه پرداخت کننده وام نخواهند داشت . مبنای تعیین نرخ در قراردادهای گروهی مانده بدهکار ، میانگین سنی بیمه شدگان و مدت بازپرداخت وام ها می باشد.

   دریافت فرم پیشنهاد بیمه عمر مانده بدهکار

   بیمه عمر مانده بدهکار
   *مشاوران بیمه ای
   بیمه عمر مانده بدهکار


   ایمیل: