• بیمه مهندسی
    ((((اقداماتی که باید در هنگام وقوع خسارت به مورد بیمه تمام خطر نصب و پیمانکاران از طرف بیمه گذار انجام شود: در مهلت مقرر طبق شرایط عمومی بیمه نامه بیمه گر را از وقوع حادثه مطلع سازد در صورت امکان نوع خسارت و براورد تقریبی را اعلام دارد هماهنگی لازم جهت بازدید کارشناس بیمه گر به عمل آید صورتجلسه خسارت بعد از بازدید با حضور کارشناس در محل تهیه و امضاء گردد با توجه به صورتجلسه خسارت جهت براورد آن مدارک مورد نیاز کارشناس را از قبیل صورت وضیعت ...

   • بیمه مسئولیت
    بیمه گذار موظف است به محض اطلاع از هرگونه ادعا علیه خود بلافاصله و حداکثر ظرف مدت 5 روز بصورت کتبی بیمه گذار را مطلع نموده تا بیمه گر اقدام به تشکیل پرونده خسارت نماید. سپس باتوجه به رشته بیمه ای مدارک و اسناد مشروحه ذیل را جهت تعیین میزان خسارت به بیمه گر ارائه نماید. راهنمای دریافت خسارت بیمه های مسئولیت هنگام بروز خسارت به استناد ماده 15 قانون بیمه، می بایست بیمه گذار برای جلوگیری از خسارت مراقبتی را که عرفا هر کسی از مال خود می نماید نسبت به ...

   • بیمه باربری
    فرآیند پرداخت خسارت بیمه باربری: پس از اعلام خسارت کتبی یا تلفنی بیمه گذار، بیمه نامه از واحدصدور اخذ و پرونده خسارت تشکیل می شود. در صورت نیاز کارشناس بازدید ازمحموله خسارت دیده بازدید، و علت و میزان خسارت را گزارش می نماید. اسناد ومدارک مورد نیاز جهت بررسی پرونده خسارت با توجه به شرایط بیمه نامه و علت خسارت ازبیمه گذار دریافت می شود. در صورت قابل پرداخت بودن خسارت میزان خسارت محاسبه و رقم خسارت طبق آئین نامه حدود اختیارات به تائید مسئولین می ...

   • بیمه آتش سوزی
    وظایف بیمه گذار در صورت وقوع حادثه مطلع نمودن بیمه گر از وقوع حادثه بلافاصله پس از اطلاع، حداکثر ظرف مدت 5 روز اقدامات لازم جهت جلوگیری از توسعه خسارت در موقع حادثه یا بعد از وقوع آن حادثه و حتی المقدور با هماهنگی بیمه گر عدم تغییر در مورد اموال بیمه شده بدون اجازه بیمه گرو یا هرگونه تغییر در جابجایی اموال آسیب دیده و یا سالم به نحوی که ارزیابی خسارت و تشخیص علت وقوع حادثه برای کارشناسان دچار اشکال نشود. بدیهی است هرگونه جایجایی اموال سالم در ...

   • بیمه بدنه اتومبیل
    - نحوه پرداخت خسارت بیمه بدنه: بیمه گذار موظف است به محض اطلاع وقوع حادثه جریان را بلافاصله و حداکثر ظرف 5 روز به اطلاع بیمه گر برساند و متعاقبا" گزارش مقامات انتظامی و کلیه مدارک مربوط به علل و کیفیت وقوع حادثه،‌ تاریخ و محل وقوع حادثه و هرگونه ادعا و مطالبه غرامت و هرنوع اسناد و مدارک و اطلاعاتی که درباره حادثه در اختیار دارد را به بیمه گر تسلیم نماید. بررسی برآورد و تعیین خسارت در بیمه بدنه توسط کارشناسان بیمه گر انجام میشود "در صورت عدم ...

   • بیمه شخص ثالث
    نحوه بررسی و پرداخت خسارتهای مالی شخص ثالث به دو صورت : خسارت های بدون گزارش مقامات انتظامی ) بدون کروکی ( و خسارت های با گزارش مقامات انتظامی ) با کروکی (می باشد که ذیلا " به شرح هر یک از موارد می پردازیم . الف ) خسارت های بدون گزارش مقامات انتظامی ) بدون کروکی ( طبق ماده 4 و 18 قانون جدید بیمه شخص ثالث تمامی شرکت های بیمه ای موظفند بدون دریافت گزارش مقامات انتظامی خسارتهای مالی شخص ثالث را حداکثر تا سقف تعهدات قانونی مالی ...