• استراتژی

     

   • توسعه مدیریت بازاریابی و بکارگیری ابزارهای نوین فروش
   • متنوع نمودن سبد سرمایه گذاری‏ها
   • سرعت بخشیدن در ارائه خدمات و ارتقای سطح کیفی آن
   • توسعه سرمایه انسانی
   •  استقرار نظام مدیریت دانش
   • توسعه مدیریت ریسک و مدیریت خسارت