• بیمه های اشخاص

   جبران بخشی از هزینه های بیمارستانی و جراحی ناشی از بیماری، حادثه و سایر پوشش های اضافی درمانی بیمه شدگان است که
   در تعهد بیمه گر پایه نیست وطی این بیمه نامه در تعهد بیمه گر قرار گرفته است.
   بیمه نامه مسافرتی اتباع خارجی متقاضی ورود به جمهوری اسلامی ایران:
   جبران هزینه های پزشکی و غیرپزشکی و ارائه سایر خدمات به اتباع خارجی در مدت اقامت در کشور ایران
   بیمه نامه مسافرتی مسافرین عازم به خارج از کشور:
   جبران هزینه های پزشکی و غیرپزشکی و ارائه سایر خدمات به اتباع ایرانی در مدت اقامت درخارج از کشور ایران

   زیر رشته ها

   بیمه های اشخاص
   *مشاوران بیمه ای
   بیمه های اشخاص


   ایمیل: